เกี่ยวกับเรา

บริษัท แอดวานซ์ เทค โพรดักท์ จำกัด  ประกอบธุรกิจให้บริการทางด้านวิศวกรรมงานป้องกันอัคคีภัยแบบครบวงจร ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการออกแบบ ติดตั้งระบบดับเพลิง ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รวมไปถึงทดสอบตรวจเช็คระบบดับเพลิง พร้อมด้วยบริการบำรุงรักษาหลังการขาย ซึ่งได้แก่ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System), ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic sprinkler system), ระบบท่อยืนสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose System), ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซ (Fire Suppression System: CO2, NOVEC TM 1230, FM200), ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยโฟม (Foam Sprinkler System), ระบบปั๊มน้ำดับเพลิง (Fire Pump System)  เป็นต้น  

บริษัทฯ เรา ยินดีให้คำปรึกษา สำหรับอาคาร โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีความต้องการติดตั้งระบบดับเพลิง ที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามมาตรฐาน มุ่งเน้นรูปแบบการทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดในทุกๆขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การออกแบบระบบดับเพลิงเพื่อวางงบประมาณ ติดตั้งระบบจนกระทั่งการทดสอบระบบเพื่อส่งมอบงาน โดยคัดสรรสินค้าและระบบดับเพลิงที่มีคุณภาพภายใต้มาตรฐานสากล (NFPA) ควบคู่ไปกับ หลักกฎหมาย และข้อบังคับภายในประเทศ เพราะความปลอดภัยของท่านคือสิ่งที่เราคำนึงถึงมากที่สุด      

 

CLIENTS

new-referen-1

 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก Link

รับวางระบบดับเพลิง โรงงาน    

 

iso9001-ukas      iso14001-ukas

 

THE BEST SERVICE SERVE WITH HEART

มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล

Untitled-1

 

สินค้าและบริการ

WhyATP

 • เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิศวกรรมอัคคีภัยแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่กระบวนการออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบระบบ บริการตรวจเช็ค และบำรุงรักษาหลังการขาย

 • เน้นออกแบบระบบดับเพลิง โดยยึดหลักมาตรฐานสากล NFPA และหลักกฎหมาย ข้อบังคับภายในประเทศ พร้อมทั้งใช้โปรแกรม software ในการคำนวณ ด้วยทีมวิศวกรของเราเองที่มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในการออกแบบเป็นอย่างดี

 • กระบวนการทำงานมีคุณภาพ ภายใต้การรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO9001: 2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001: 2015

 • มุ่งมั่นเน้นในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ด้วยบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้

Scope of Work

 • Survey Site 

  สำรวจ ศึกษาข้อมูลพื้นที่ องค์ประกอบต่างๆ เพื่อทำการประเมินราคาเบื้องต้น และใช้ในการออกแบบระบบดับเพลิง รวมไปถึงประเมินความเสี่ยงต่างๆ ในติดตั้งระบบดับเพลิง

 • Consulting

  เป็นที่ปรึกษาให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบดับเพลิงตามมาตรฐานสากล กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ จนถึงประมาณการวางแผนเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่าย

 • Design

  ออกแบบระบบดับเพลิง ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ชนิดของระบบดับเพลิงที่ใช้ โดยอ้างอิงตามหลักมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล และกฎ
  หมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

 • Installing 

  ติดตั้งอุปกรณ์ ระบบดับเพลิง โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความสะดวกของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ ด้วยทีมงานมืออาชีพ และควบคุมดูแลการติดตั้ง ทดสอบระบบให้ถูกต้อง เป็นไปตามแผนงาน  รวมไปถึงอบรม แนะนำ วิธีการใช้งาน การบำรุงรักษา ตรวจเช็คระบบดับเพลิง อีกด้วย

 • Service & Maintenance

  บริการเช็คและตรวจสอบ บำรุงรักษา อุปกรณ์ และการทำงานของระบบดับเพลิง ด้วยเครื่องมือที่มาตรฐานและทีมวิศวกรที่ชำนาญโดยเฉพาะ พร้อมแนะนำให้ความรู้ลูกค้าทุกขั้นตอน

 

Our Product

 • ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Systems) 
  รับออกแบบ ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นระบบที่มีไว้เพื่อแจ้งเตือนการเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยอาศัยอุปกรณ์ตรวจจับต่างๆ ซึ่งเชื่อมต่อกับชุดตู้ควบคุมการทำงาน เพื่อสั่งให้อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณ แจ้งเหตุ เตือนบุคคลในพื้นที่นั้นๆ ให้อพยพที่โดยรวดเร็วและปลอดภัย นิยมใช้ในอาคารสำนักงาน หรืออุตสาหกรรมโรงงงาน ซึ่งจะต้องออกแบบ ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะอาคาร โรงงานในแต่ละประเภท โดยอาจจะมีระบบดับเพลิงอื่นๆทำหน้าที่ในการดับเพลิง ร่วมด้วย 

 

 • ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler Systems)  
  รับออกแบบ ติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง ซึ่งจะสามารถทำงานได้ทันทีโดยอัตโนมัติ จากการแตกของหัวกระจายน้ำเมื่อเกิดเพลิงไหม้หรือความร้อนจากเพลิงไหม้ เป็นระบบดับเพลิงที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพในการควบคุมเพลิงไหม้ได้ดีมาก สามารถควบคุมเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นได้ทันทีขณะที่เพลิงยังมีขนาดเล็ก ทำให้หยุดการขยายตัวลุกลาม การเกิดควันไฟน้อยและเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่จำกัด ระบบนี้จะทำให้คนในอาคารมีเวลาเพิ่มมากขึ้นในการอพยพหนีไฟ
         ในการออกแบบและติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง สำหรับอาคาร โรงงานใดๆ จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ เช่น มาตรฐาน NFPA 13 Standard for Installation of Sprinkler Systems ซึ่งจะต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ของทีมวิศวกร เพื่อความถูกต้องและแม่นยำ
          อย่างไรก็ตาม การติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอาจไม่เหมาะสมในบางพื้นที่ เช่น ห้องหม้อแปลงไฟฟ้า ห้องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากน้ำดับเพลิงอาจทำให้อุปกรณ์ทางไฟฟ้าภายในพื้นที่ เหล่านั้นเสียหาย

 

 • ระบบท่อยืนสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Systems)  
  รับออกแบบ ติดตั้งระบบท่อยืนสายฉีดน้ำดับเพลิง เป็นระบบที่มีไว้ทั้งสำหรับผู้ที่อยู่ในอาคารเพื่อใช้ในการดับเพลิงขนาดเล็ก และสำหรับพนักงานดับเพลิงหรือผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมในการใช้สายขนาดใหญ่ ใช้ดับเพลิง และจำกัดการขยายตัวของเพลิง  ในการออกแบบ ติดตั้ง จะต้องคำนึงถึงอัตราการส่งน้ำดับเพลิง ปริมาณน้ำสำหรับดับเพลิงต้องมี เพียงพอให้การส่งน้ำตามอัตราการไหลที่ต้องการ และอาจจะต้องมี การติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิง (Fire Department Connection) ชนิดข้อต่อสวมเร็ว เพื่อใช้สำหรับรับน้ำดับเพลิงจากภายนอก เช่น จากรถดับเพลิง ตำแหน่งในการติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงต้องเป็นตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกในเวลาที่เกิดเพลิงไหม้

 

 • ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซ (Gas Suppression Systems) (Novec TM 1230, FM200, CO2)
  รับออกแบบ ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซ น้ำยาดับเพลิงชนิดสะอาด หลังจากใช้งานแล้ว ไม่ทิ้งคราบสารให้ทำความสะอาด นิยมใช้กับพื้นที่ที่ไม่มีคนอยู่ และต้องการดับเพลิงเป็นพิเศษ ทรัพย์สินมูลค่าสูง ไม่ต้องการให้วัสดุ หรืออุปกรณ์ในห้องนั้นเกิดความเสียหายจากน้ำยาเคมีที่ใช้ดับเพลิง เช่น ห้องหม้อแปลงไฟฟ้า ห้องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

 

 • ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยโฟม (Foam Systems)
  รับออกแบบ ติดตั้งระบบโฟมดับเพลิงอัตโนมัติซึ่งเหมาะกับพื้นที่จัดเก็บวัตถุไวไฟ สารเคมี น้ำมัน ที่เป็นของเหลว สามารถลุกติดไฟได้โดยง่าย เมื่อได้รับความร้อนหรือประกายไฟ ที่ไม่สามารถใช้น้ำดับเพลิงได้โดยตรง

 

 • ะบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump Systems) 
  รับออกแบบ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง สำหรับระบบดับเพลิง การส่งน้ำให้กับระบบดับเพลิงด้วยน้ำ ให้มีอัตราการไหลและความดันตามต้องการนั้น สามารถทำได้โดยใช้เครื่องสูบน้ำดับเพลิง โดยเครื่องสูบน้ำดับเพลิงสามารถขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล หรือขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
  โดยทั่วไปแล้วเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ติดตั้งตามมาตรฐาน ในประเทศไทยจะมี 2 ลักษณะ คือ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (Centrifugal Fire Pump) และ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบเทอร์ไบน์แนวดิ่ง (Vertical Turbine Pump) ซึ่งจะติดตั้งต่างกันไปตามในลักษณะที่ระดับผิวน้ำจากแหล่งเก็บน้ำหรือถังเก็บน้ำดับเพลิงเมื่อเทียบกับตัวเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

 

 • รับออกแบบ ติดตั้ง วางระบบดับเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม 
  แบบครบวงจร รวมทุกระบบดับเพลิง ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในระบบดับเพลิงโดยเฉพาะ มีวิศวกรในการรับรองแบบ พร้อมทั้งอบรม ร่วมทดสอบการทำงานของระบบดับเพลิง ก่อนส่งมอบ และบริการตรวจเช็คบำรุงรักษา หลังการขาย

 

 • บริการตรวจเช็ค บำรุงรักษา ระบบดับเพลิง (Preventive Maintenance)
  รับตรวจเช็คระบบดับเพลิง ความพร้อมในการทำงานของระบบ ตามรอบระยะเวลา จัดทำรายงานการตรวจสอบ พร้อมระบุอุปกรณ์ที่มีปัญหา แก้ไขซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด  เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างสมบูรณ์เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

 

แคตตาล็อกออนไลน์

 • ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

  ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Systems) รับออกแบบ ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นระบบที่มีไว้เพื่อแจ้งเตือนการเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยอาศัยอุปกรณ์ตรวจจับต่างๆ ซึ่งเชื่อมต่อกับชุดตู้ควบคุมการทำงาน เพื่อสั่งให้อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณ แจ้งเหตุ เตือนบุคคลในพื้นที่นั้นๆ ให้อพยพที่โดยรวดเร็วและปลอดภัย นิยมใช้ในอาคารสำนักงาน หรืออุตสา...

  หมวดหมู่ : ติดตั้งระบบดับเพลิง

  ดูรายละเอียด
 • ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ

  ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler Systems)   รับออกแบบ ติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง ซึ่งจะสามารถทำงานได้ทันทีโดยอัตโนมัติ จากการแตกของหัวกระจายน้ำเมื่อเกิดเพลิงไหม้หรือความร้อนจากเพลิงไหม้ เป็นระบบดับเพลิงที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพในการควบคุมเพลิงไหม้ได้ดีมาก สามารถควบคุมเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นได้ทันทีขณะท...

  หมวดหมู่ : ติดตั้งระบบดับเพลิง

  ดูรายละเอียด
 • ระบบท่อยืนสายฉีดน้ำดับเพลิง

  ระบบท่อยืนสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Systems)  รับออกแบบ ติดตั้งระบบท่อยืนสายฉีดน้ำดับเพลิง เป็นระบบที่มีไว้ทั้งสำหรับผู้ที่อยู่ในอาคารเพื่อใช้ในการดับเพลิงขนาดเล็ก และสำหรับพนักงานดับเพลิงหรือผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมในการใช้สายขนาดใหญ่ ใช้ดับเพลิง และจำกัดการขยายตัวของเพลิง  ในการออกแบบ ติดตั้ง จะต้องคำนึงถึงอัตราการส่งน้ำดับเพล...

  หมวดหมู่ : ติดตั้งระบบดับเพลิง

  ดูรายละเอียด
 • ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซ

  ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซ (Gas Suppression Systems) (Novec TM 1230, FM200, CO2) รับออกแบบ ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซ น้ำยาดับเพลิงชนิดสะอาด หลังจากใช้งานแล้ว ไม่ทิ้งคราบสารให้ทำความสะอาด นิยมใช้กับพื้นที่ที่ไม่มีคนอยู่ และต้องการดับเพลิงเป็นพิเศษ ทรัพย์สินมูลค่าสูง ไม่ต้องการให้วัสดุ หรืออุปกรณ์ในห้องนั้นเกิดความเสียหายจากน้...

  หมวดหมู่ : ติดตั้งระบบดับเพลิง

  ดูรายละเอียด
 • ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยโฟม

  ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยโฟม (Foam systems) รับออกแบบ ติดตั้งระบบโฟมดับเพลิงอัตโนมัติซึ่งเหมาะกับพื้นที่จัดเก็บวัตถุไวไฟ สารเคมี น้ำมัน ที่เป็นของเหลว สามารถลุกติดไฟได้โดยง่าย เมื่อได้รับความร้อนหรือประกายไฟ ที่ไม่สามารถใช้น้ำดับเพลิงได้โดยตรง        

  หมวดหมู่ : ติดตั้งระบบดับเพลิง

  ดูรายละเอียด
 • ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

  ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire pump systems)  รับออกแบบ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง สำหรับระบบดับเพลิง การส่งน้ำให้กับระบบดับเพลิงด้วยน้ำ ให้มีอัตราการไหลและความดันตามต้องการนั้น สามารถทำได้โดยใช้เครื่องสูบน้ำดับเพลิง โดยเครื่องสูบน้ำดับเพลิงสามารถขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล หรือขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โดยทั่วไปแล้วเครื่องสูบน้ำดับเ...

  หมวดหมู่ : ติดตั้งระบบดับเพลิง

  ดูรายละเอียด
 • รับออกแบบ ติดตั้ง วางระบบดับเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม

  รับออกแบบ ติดตั้ง วางระบบดับเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม  แบบครบวงจร รวมทุกระบบดับเพลิง ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในระบบดับเพลิงโดยเฉพาะ มีวิศวกรในการรับรองแบบ พร้อมทั้งอบรม ร่วมทดสอบการทำงานของระบบดับเพลิง ก่อนส่งมอบ และบริการตรวจเช็คบำรุงรักษา หลังการขาย ...

  หมวดหมู่ : ติดตั้งระบบดับเพลิง

  ดูรายละเอียด
 • ตรวจเช็ค บำรุงรักษา ระบบดับเพลิง

  ตรวจเช็ค บำรุงรักษา ระบบดับเพลิง (Preventive Maintenance) รับตรวจเช็คระบบดับเพลิง ความพร้อมในการทำงานของระบบ ตามรอบระยะเวลา จัดทำรายงานการตรวจสอบ พร้อมระบุอุปกรณ์ที่มีปัญหา แก้ไขซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด  เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างสมบูรณ์เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้        

  หมวดหมู่ : ติดตั้งระบบดับเพลิง

  ดูรายละเอียด
 • ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษาระบบดับเพลิงหลังการขาย

  ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษาระบบดับเพลิงหลังการขาย รับตรวจเช็คระบบดับเพลิง ความพร้อมในการทำงานของระบบ ตามรอบระยะเวลาหลังการขาย จัดทำรายงานการตรวจสอบ พร้อมระบุอุปกรณ์ที่มีปัญหา แก้ไขซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด  เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างสมบูรณ์เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้        

  หมวดหมู่ : ติดตั้งระบบดับเพลิง

  ดูรายละเอียด
 • ออกแบบ ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยแบบครบวงจร

  ออกแบบ ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยแบบครบวงจร รวมทุกระบบดับเพลิง ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในระบบดับเพลิงโดยเฉพาะ มีวิศวกรในการรับรองแบบ พร้อมทั้งอบรม ร่วมทดสอบการทำงานของระบบดับเพลิง ก่อนส่งมอบ และบริการตรวจเช็คบำรุงรักษา หลังการขาย     ...

  หมวดหมู่ : ติดตั้งระบบดับเพลิง

  ดูรายละเอียด

ตราสินค้า

ติดต่อเรา

ชื่อธุรกิจ

บริษัท แอดวานซ์ เทค โพรดักท์ จำกัด

ที่อยู่
90
ถนนคู้บอน แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00

พิกัด

13.857649, 100.686250